Nieuws

Burgerparticipatie: wat te doen met het compensatiefonds voor de windturbines?

Zaterdagnamiddag stroomden de bewoners die binnen een straal van 800 meter van een bestaande of geplande windturbine wonen het dienstencentrum van Maldegem binnen voor de inspraaksessie van de provincie Oost-Vlaanderen. Zij mochten immers mee beslissen over hoe het omgevingsfonds wordt besteed!

In het “Beleidskader Wind” en het provinciaal project “ Energielandschap” heeft het provinciebestuur haar visie kenbaar gemaakt omtrent diverse vormen van hernieuwbare energie en windenergie in het bijzonder. Specifiek voor wat betreft windenergie voorziet de visie in een duidelijk beleidskader dat de inplanting van windturbines op een ruimtelijk en landschappelijk verantwoorde manier moet ondersteunen. De provincie wenst de lasten van de inplanting te beperken en zoveel als mogelijk naar de lokale gemeenschap toe te compenseren. Om het draagvlak te vergroten, wenst de provincie ook de burgers effectief te betrekken bij de realisatie van de turbines zelf.

Concreet wenst het provinciebestuur een aantal voorwaarden te koppelen aan het realiseren van de diverse weerhouden “windzones”. Het betreft enerzijds het voorzien van een opgelegd quotum (20%) waarbij echte coöperatieven de kans krijgen om met participatie van de buurtbewoners zelf ook turbines te realiseren en anderzijds het oprichten van een compensatiefonds, gefinancierd door de projectontwikkelaars, met de bedoeling de negatieve impact van de turbines zo goed mogelijk te compenseren.

Dit compensatiefonds, of het Omgevingsfonds genaamd, zal in principe worden gespijsd door een jaarlijks afdracht van 5.000€ per turbine en dit gedurende een periode van 20 jaar. In de praktijk zou het voor de zone Eeklo, Maldegem, Sint-Laureins kunnen gaan over 300.000€/ jaar gedurende 20 jaar. De provincie wenst dat de lokale bevolking sterk betrokken wordt bij het beheer van dit fonds en dat de projecten de leefomgeving van de turbines sterk ten goede beïnvloeden.

Maar hoe zal dit fonds er effectief uitzien, waarvoor kunnen de middelen worden aangewend en hoe kan dit fonds beheerd worden? Vragen waar de betrokkenen – dus de omwonenden – zelf antwoorden mochten op voorzien tijdens de braintorm en inspraak sessie georganiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen.

Pro Natura en de collega's uit de sociale economie hadden hier op voorhand al goed over nagedacht en trachten de deelnemers te overtuigen van ons voorstel.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief