Nieuws

Begrazen versus regulier bermbeheer

In 2011 kreeg Pro Natura de opdracht van het departement LNE om het bermbeheer door middel van begrazing met schapen te vergelijken met het reguliere bermbeheer (maaien, nul-beheer).

Welke vorm van bermbeheer biedt de grootste meerwaarde op ecologisch vlak? En is er een significant verschil op vlak van haalbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid? Bestaat de mogelijkheid om binnen het reguliere beheer van bermen begrazing als bijkomende beheersvorm toe te passen naast maaibeheer?

We namen de berm langs de N42 als studieobject omdat we deze langgerekte strook van 7ha al sinds september 2006 laten begrazen door onze schaapskudde. Een ander deel van dezelfde bermen werd gemaaid volgens de bepalingen van het Bermbesluit.

Om de verschillen tussen begrazing en maaibeheer op ecologisch vlak te meten hebben we volgende parameters op beide percelen nauwkeurig met elkaar vergeleken:

  • de variatie in de structuur van de begroeiing:bij begrazing zorgen de tijdelijke open plekken (paadjes) die schapen creëren voor meer éénjarigen en ongewervelde dieren
  • temperatuurverschillen: er werden geen noemenswaardige verschillen in temperatuur gemeten tussen de begraasde en de gemaaide percelen.
  • aanwezigheid van spinnenwebben: hangt eerder af van de hoogte van de beplanting dan de gekozen beheersvorm

Daarnaast hebben we ook een planteninventarisatie gemaakt. In totaal werden 123 soorten geregistreerd waarvan er gemiddeld meer soorten voorkwamen in de begraasde delen dan in de gemaaide delen. Het zijn vooral éénjarigen die exclusief in de begraasde percelen voorkomen. De vrij zeldzame soorten Carex flacca (zeegroene zegge) en Carex pallescens (bleke zegge) komen in beide beheersvormen voor, maar hun bedekkingsgraad is groter bij de begraasde percelen.

ECOLOGISCHE MEERWAARDE

  • De ecologische meerwaarde van stootbegrazing is iets groter dan bij het reguliere bermbeheer
  • Meer plantensoorten bij begrazing
  • Meer variatie tussen kort en lang bij begrazing
  • Geen maaiafval bij begrazing

ECONOMISCHE MEERWAARDE

Begrazing kan aan dezelfde prijs worden aangeboden als maaibeheer op voorwaarde dat :

  • de berm minstens 10 meter breed is
  • de kostprijs voor het plaatsen van de afsluiting niet wordt meegerekend
  • bijkomende kosten (bv wintertoestand) op voorhand gekend zijn

SOCIALE MEERWAARDE

Schapen hebben een hoge aaibaarheidsfactor, waardoor mensen zich bewust worden van de diverse vormen van bermbeheer.

Klik hier voor de uitgebreide resultaten van dit onderzoek


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief