Waterbeheer

Contactpersoon

Poelen, wadi’s en andere bronnen passen perfect in een natuurlijk landschap. Dankzij het juiste beheer en onderhoud kunnen vele planten en dieren meegenieten van dit waterplezier.

Wat doet leven!

Poelen zijn bronnen van biodiversiteit. Ze vormen de leefwereld van vele planten, insecten, vogels en amfibieën. Vaak zijn poelen heuse oases van natuur te midden van een cultuurlandschap dat misschien wel groen oogt maar voor plant en dier meer weg heeft van een woestijn. Het Regionaal Landschap heeft een poelenplan voor het Pajottenland en de zuidelijke Zennevallei uitgewerkt. Pro Natura helpt gemeenten om dit plan te realiseren door nieuwe poelen aan te leggen of oude te laten herleven.

Wadi’s en infiltratiebekken leiden het regenwater naar een open plek waar het water wordt geborgen en langzaam kan wegtrekken in de bodem.

Het bekken bestaat uit een humushoudende laag begroeid met gras, water- en moerasplanten o.a. moeraszegge, bultzegge, dotterbloem, gele lis, kattenstaart, riet, grote lisdodde.

Een wadi is een ondiepe infiltratiekom met filterbed (grind, geëxpandeerde kleikorrels of infiltratieblok) om minder doorlatende laag te breken of extra waterberging te voorzien. Het begrip wadi staat voor ‘Water Afvoer door Drainage en Infiltratie’ en is Arabisch voor ‘dal’.

Meer en meer krijgen we ook de vraag om grachten en beekjes weer open te maken. Oorspronkelijk werden grachten aangelegd om hun drainerende werking. Wanneer in de grachten drempels of vernauwde zijkanten geplaatst worden, kunnen ze ook infiltrerend en bufferend werken.

Hoe doen we het?

  • Plaatsen van oeverbescherming in natuurlijke materialen
  • Erosiebestrijding door stutten
  • Poelen en grachten graven
  • Aanleggen en onderhouden van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties

Contacteer ons

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief